Om hiv hjärnan och psykisk hälsa

Om hiv, hjärnan och psykisk hälsa

En nyligen genomförd studie visar att cirka en fjärdedel av de människor som lever med hiv i Europa har upplevt en större depression. Andra studier har visat att mellan fyra och fem av tio har ångeststörningar. Psykisk ohälsa är ett reellt problem för många som lever med hiv, men det finns hjälp att få.

Hur påverkar hiv den psykiska hälsan?

Människor som lever med hiv är särskilt utsatta för psykiska hälsoutmaningar på grund av effekterna av viruset, behandlingar, svårigheten med att leva med en kronisk sjukdom samt oron för att överföra viruset till andra. Sömnproblem är också vanligt, särskilt hos kvinnor som har större sannolikhet att uppleva sömnsvårigheter än män.

Hur kan man ta hand om sin psykiska hälsa?

Till viss del kan man själv påverka hur man mår psykiskt. Olika avslappningsövningar eller meditationsmetoder kan bidra till att minska nivåerna av stresshormoner i kroppen.

Massage kan också ge liknande effekter. Individuellt anpassade samtalsformer och olika former av psykoterapi kan öka möjligheten att förstå eller hantera problem och finna balans i tillvaron.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är exempelvis inriktad på problem i nuet och utgår från sambandet mellan personens tankar, känslor och handlingar. Vid mer uttalade besvär kan läkemedelsbehandling vara till hjälp.