Hiv och högt blodtryck

Högt blodtryck är negativt för hälsan

Blodtrycket uppstår i blodkärlen när ditt hjärta arbetar. När man mäter blodtrycket anges det med två värden (till exempel 120/80). Den högre siffran anger trycket då hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet i kroppen (kallas systoliska blodtrycket). Den lägre siffran anger trycket mellan hjärtslagen då blodet flödar tillbaka till hjärtat (kallas diastoliska blodtrycket).

Var går gränsen för högt blodtryck?

Ett normalt systoliskt blodtryck anses ligga runt 120. Blodtryck med ett systoliskt tryck över 140 diagnosticeras som ett högt blodtryck och kan vara farligt då det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Faran med ett högt blodtryck

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som, oberoende av andra riskfaktorer, kan leda till stroke, hjärtinfarkt och njursjukdom. Men det går att påverka riskerna. Ett högt blodtryck som behandlas rätt, så att trycket sänks, kan minska riskerna för att utveckla dessa sjukdomar.

Hiv och faran med högt blodtryck

Hur kan man påverka sitt blodtryck?

Att prata med din sjuksköterska och läkare är ett bra sätt att få personliga råd. Här följer några allmänna råd för att förbättra ditt hjärtas hälsa, motståndskraft och sänka ditt blodtryck:

  • Sluta röka
  • Ät en hälsosam och balanserad kost
    (mindre salt och fett, mer grönt och fiber)
  • Motionera
  • Minska stressen
  • Begränsa alkoholintaget och undvik droger

Prata med din läkare och mät ditt blodtryck regelbundet!

Vad säger forskningen?

The SPRINT Research Group (SPRINT-gruppen) är en stor grupp av erkända forskare inom området hjärtsjukdomar. I sin forskning på personer över 50 år som har ett blodtryck över 130 i kombination med en riskfaktor för hjärtsjukdom (till exempel rökning), har man kommit fram till följande:

Bland vuxna med högt blodtryck (men utan diabetes), kan man genom att sänka det systoliska blodtrycket till ett målvärde på under 120 mm Hg, jämfört med standardmålet på under 140 mm Hg, signifikant minska andelen dödliga och icke dödliga kardiovaskulära händelser samt dödsfall oavsett orsak.*

Det innebär, att skulle vi behandla högt blodtryck mer målinriktat, så att fler når målet på ett blodtryck på under 120, så hade chanserna att undvika dödsfall och svåra följdsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, minskat betydligt.

*Studie genomförd av The SPRINT Research Group. Länk: [http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511939]

Sammanfattning

  • Högt blodtryck ökar riskerna för stroke och hjärtinfarkt, men påverkar även andra delar av din kropp. Till exempel är högt blodtryck en av de främsta orsakerna till njursvikt.
  • Det är viktigt för alla människor att hålla koll på sitt blodtryck. Fråga din läkare.